سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری banner4

سنسور هوشمند دیواری

GW1X786

سنسور هوشمند دیواری

مشخصات فنی سنسور هوشمند دیواری چیست ؟

سنسور هوشمند دیواری در چه رنگ هایی موجود است؟

ابعاد ظاهری سنسور هوشمند دیواری ؟

سنسور هوشمند دیواری تنظیم نور سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری                            300x158

سنسور هوشمند دیواری تنظیم نور

 

مشخصات فنی سنسور هوشمند دیواری چیست ؟

سنسور هوشمند دیواری گویس با ظاهری مدرن و جذاب از تکنوپلیمر ساخته شده است و دارای یک سنسور حساس به حرکت ( سنسور مادون قرمز) با بازه عملکرد 10 متری و یک سنسور حساس به شدت نور با قابلیت تنظیم بصورت دستی از روی بدنه دستگاه سنسور هوشمند دیواری در بازه 10 الی 500 لوکس نوری می باشد.

از سنسور هوشمند دیواری میتوان در ارسال فرمان جهت کنترل سیستم روشنایی در خانه هوشمند استفاده نمود، در هوشمندسازی ساختمان میتوان با جانمایی صحیح و بهینه سنسور های هوشمند دیواری در ارتفاع مناسب هرگونه تحرکی را در محوطه قابل پوشش سنسور هوشمند تحت نظر داشت و در صورتی که میزان نور محیط با لوکس تنظیم شده در روی سنسور هوشمند هماهنگی داشته باشد، فرمان روشن شدن از طریق این تجهیز KNX به سیستم BMS ساختمان در ساختمانهای بزرگ و یا سیستم خانه هوشمند ارسال می گردد. متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این سنسور هوشمند دیواری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

سنسور هوشمند دیواری در چه رنگ هایی موجود است؟

سنسور هوشمند دیواری در سه رنگ سفید ، مشکی و تایتانیوم با کدGW1X786  موجود می باشد.

ابعاد ظاهری و استاندارد سنسور هوشمند دیواری ؟

سنسور هوشمند دیواری متشکل از یکی از ماژولهای GW12786, GW10786 و یا GW14786  و یک فریم با جنس و طرح و رنگ متنوع  میباشد ، بنابراین طراح با طیف وسیعی از طرح ها ،مدل ها، رنگ های و متریال های متنوع مواجه است که تمامی آنها ساخت شرکت گویس (GEWISS) ایتالیا می باشد،  کاربر خانه هوشمند می تواند بدون محدودیت از امکانات هوشمند سازی ساختمان  با بهره گیری از سنسور هوشمند دیواری  استفاده نماید.

GEWISS GW1X786 : Movement detector with EIB twilight switch - flush-mounted سنسور هوشمند دیواری

The movement detector with EIB twilight switch – flush-mounted allows you to send
an activation command to actuator devices using the KNX/EIB bus, according to the
movements and light intensity detected.
The passive Infra Red (IR) sensor has an adjustable lens with fixed opening.
The detector is powered by the bus line and is fitted with two local potentiometers on
the front, to regulate the light sensitivity levels and the variation of the recovery time
(+/- 50% of the value set via ETS), and a green indicator LED that signals movement
detection and the consequential messages sent to the bus.

سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری

سنسور هوشمند دیواری رنگ سفید

سنسور هوشمند دیواری گویس با ظاهری مدرن و جذاب از تکنوپلیمر ساخته شده است و دارای یک سنسور حساس به حرکت ( سنسور مادون قرمز) با بازه عملکرد 10 متری و یک سنسور حساس به شدت نور با قابلیت تنظیم بصورت دستی از روی بدنه دستگاه سنسور هوشمند دیواری در بازه 10 الی 500 لوکس نوری می باشد.

از سنسور هوشمند دیواری میتوان در ارسال فرمان جهت کنترل سیستم روشنایی در خانه هوشمند استفاده نمود، در هوشمندسازی ساختمان میتوان با جانمایی صحیح و بهینه سنسور های هوشمند دیواری در ارتفاع مناسب هرگونه تحرکی را در محوطه قابل پوشش سنسور هوشمند تحت نظر داشت و در صورتی که میزان نور محیط با لوکس تنظیم شده در روی سنسور هوشمند هماهنگی داشته باشد، فرمان روشن شدن از طریق این تجهیز KNX به سیستم BMS ساختمان در ساختمانهای بزرگ و یا سیستم خانه هوشمند ارسال می گردد. متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این سنسور هوشمند دیواری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری

سنسور هوشمند دیواری رنگ مشکی

سنسور هوشمند دیواری گویس با ظاهری مدرن و جذاب از تکنوپلیمر ساخته شده است و دارای یک سنسور حساس به حرکت ( سنسور مادون قرمز) با بازه عملکرد 10 متری و یک سنسور حساس به شدت نور با قابلیت تنظیم بصورت دستی از روی بدنه دستگاه سنسور هوشمند دیواری در بازه 10 الی 500 لوکس نوری می باشد.

از سنسور هوشمند دیواری میتوان در ارسال فرمان جهت کنترل سیستم روشنایی در خانه هوشمند استفاده نمود، در هوشمندسازی ساختمان میتوان با جانمایی صحیح و بهینه سنسور های هوشمند دیواری در ارتفاع مناسب هرگونه تحرکی را در محوطه قابل پوشش سنسور هوشمند تحت نظر داشت و در صورتی که میزان نور محیط با لوکس تنظیم شده در روی سنسور هوشمند هماهنگی داشته باشد، فرمان روشن شدن از طریق این تجهیز KNX به سیستم BMS ساختمان در ساختمانهای بزرگ و یا سیستم خانه هوشمند ارسال می گردد. متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این سنسور هوشمند دیواری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری

سنسور هوشمند دیواری رنگ تیتانیوم

سنسور هوشمند دیواری گویس با ظاهری مدرن و جذاب از تکنوپلیمر ساخته شده است و دارای یک سنسور حساس به حرکت ( سنسور مادون قرمز) با بازه عملکرد 10 متری و یک سنسور حساس به شدت نور با قابلیت تنظیم بصورت دستی از روی بدنه دستگاه سنسور هوشمند دیواری در بازه 10 الی 500 لوکس نوری می باشد.

از سنسور هوشمند دیواری میتوان در ارسال فرمان جهت کنترل سیستم روشنایی در خانه هوشمند استفاده نمود، در هوشمندسازی ساختمان میتوان با جانمایی صحیح و بهینه سنسور های هوشمند دیواری در ارتفاع مناسب هرگونه تحرکی را در محوطه قابل پوشش سنسور هوشمند تحت نظر داشت و در صورتی که میزان نور محیط با لوکس تنظیم شده در روی سنسور هوشمند هماهنگی داشته باشد، فرمان روشن شدن از طریق این تجهیز KNX به سیستم BMS ساختمان در ساختمانهای بزرگ و یا سیستم خانه هوشمند ارسال می گردد. متخصصین حوزه هوشمند سازی ساختمان و خانه هوشمند  میتوانند به راحتی با استفاده از نرم افزار های ETS این سنسور هوشمند دیواری را برنامه ریزی کرده و طبق سناریوی مورد نظر از این تجهیز KNX در شبکه اتوماسیون ساختمان  استفاده نمایند.

Movement detector with EIB twilight switch - flush-mounted سنسور هوشمند دیواری KNX

KNX BUS Communication
Via KNX BUS, 29 V DC SELV Power supply
5 mA max BUS current absorption
KNX TP1 BUS cable
1 mini physical address programming key Command elements
1 red physical address programming LED and 1
green indicator LED
Visualisation elements
1 rotating potentiometer to regulate the twilight
sensor, 1 rotating potentiometer to regulate the
recovery period
Configuration elements
1 PIR sensor (l = 5÷14µm)
1 twilight sensor (10÷500 lux
Measurement elements
Low Voltage Standard 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Standard
2014/30/EU
EN50428, EN50090-2-2
Reference Standards
KNX/EIB Certifications
سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری

اجزای سنسور هوشمند دیواری

1#Potentiometer to regulate light sensitivity
2#Recovery time regulation potentiometer
3#IR sensors and twilight switch
4#Movement detector LED

5#Physical address programming LED
6#Physical address programming button
7#Bus terminal

Commands در سنسور هوشمند دیواری

send commands (1 bit/1 byte) of start and/or end of movement events

Other functions در سنسور هوشمند دیواری

movement detection conditioned or unconditioned by light intensity
– regulation of light intensity threshold or via ETS parameter
– function enabling/disabling via bus
– activation of command sending to bus object
– up to 4 auxiliary switching blocks
– safety pause with parameter options
– pure twilight sensor function

راهکار های هوشمند سازی ساختمان - سنسور هوشمند دیواری

سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری smarthome1 scaled
سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری Untitled 1 1

کنترل سیستم های روشنایی

 •  کنترل سیستم روشنایی در خانه هوشمند بر اساس برنامه زمان بندی شده جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان هوشمند و یا شبیه سازی حضور در منزل
 • کنترل سیستم از طریق کلیدهای هوشمند، پنل های لمسی ، سنسورهوشمند دیواری و از راه دور
سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری Untitled 6

کنترل سایبان ها و پرده های برقی

 •   کنترل زمان بندی شده باز و بسته شدن کرکره های برقی در ساختمان هوشمند
 • کنترل و مانیتور باز و بسته بودن درب پارکینگ، سایبانهای فضای سبز و پوشش استخر و هماهنگی با BMS  ساختمان
 • کنترل از طریق اتصال به سنسورهای هواشناسی(باد، باران و …)
سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری Untitled 51

کنترل سرمایش و گرمایش

 • کنترل هوشمند سیستم سرمایش/گرمایش: انتخاب فصل، دور فن، مودهای کنترلی و ساعات روشن بودن سیستم در خانه هوشمند
 • کنترل از طریق ترموستات های هوشمند (کنترل اتوماتیک)، پنل های لمسی و از راه دور و هماهنگی با اتوماسیون ساختمان
سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری Untitled 4

کنترل و مانیتورینگ خانه هوشمند

 • کنترل و مانیتورینگ وضعیت تمامی اجزای خانه هوشمند از جمله باز و بسته بودن درب ها و پنجره ها، سنسورهای مختلف، روشن و خاموش بودن تجهیزات برقی
 • کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن های جذاب و کاربردی KNX و ارتباط با BMS ساختمان 
سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری Untitled 7

کنترل صوتی خانه هوشمند (Voice Control)

 • ارسال فرامین صوتی از طریق دستیارهای صوتی مختلف و دریافت وضعیت سیستم از داخل خانه هوشمند و یا از راه دور از طریق سیستم KNX
 •  کنترل سیستم های روشنایی، درجه حرارت محیط، باز و بستن پرده های برقی،پخش موزیک واجرای سناریوها در ساختمان هوشمند Gewiss 
سنسور هوشمند دیواری سنسور هوشمند دیواری Untitled 8

کنترل سیستم های صوتی و تصویری

 •  کنترل کامل سیستم های صوتی و تصویری و قابلیت یکپارچه شدن با سیستم های اینترکام داخلی و آیفون تصویری تحت شبکه در ساختمان هوشمند
 •  کنترل از طریق فرمان صوتی، سنسورهوشمند دیواری، پنل های لمسی و نرم افزار های هوشمند و اتوماسیون ساختمان و خانه هوشمند KNX

استفاده از اطلاعات سنسور هوشمند دیواری با ذکر منبع وب سایت شرکت دلهام تابش بلامانع است

UP